Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Po więcej szczegółów o nocie księgowej na 40 euro kliknij tutaj.

Każda osoba prowadząca własną firmę na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów procedury windykacyjnej czy wystawiać niezwłocznie?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje budowanych często przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu opłaty może być zwyczajne przeoczenie czy krótkotrwałe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Generator not księgowych znajdziesz online

W momencie, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest także w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]